ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 492 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 468 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 24 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.88

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น