ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 403 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 311 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 92 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.83

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น