ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,712 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,357 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 355 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.74

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น