ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 317 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 285 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 32 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.09

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น