ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,837 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,356 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 481 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.18

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น