ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,849 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,255 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 594 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น