ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 257 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 12 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 245 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 95.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น