ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 917 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 25 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 892 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 97.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น