ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,069 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,245 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 824 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.25

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น