ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 346 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 260 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 86 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.86

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น