ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 278 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 209 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 69 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น