ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 293 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 239 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 54 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น