ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,412 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,240 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 172 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.18

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น