ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 336 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 311 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 25 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.44

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น