ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 464 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 457 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 7 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 1.51

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น