ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,222 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,106 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 116 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.49

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น