ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,072 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 953 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 119 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.10

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น