ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 338 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 153 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 185 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 54.73

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น