ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,441 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,278 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 163 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.68

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น