ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 923 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 668 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 255 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น