ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตรัง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,470 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,964 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 506 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.49

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น