ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 242 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 154 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 88 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 36.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น