ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,159 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 971 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 188 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น