ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 811 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 463 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 348 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 42.91

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น