ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,495 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,365 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 130 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.70

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น