ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,307 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,203 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 104 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.96

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น