ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 285 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 275 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 10 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.51

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น