ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 521 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 511 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 10 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 1.92

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น