ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 947 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 763 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 184 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น