ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 666 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 628 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 38 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.71

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น