ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางนรา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 900 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 530 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 370 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 41.11

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น