ระบบงานทวิภาคี DVE-Data

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 638,037 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 516,636 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 121,401 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.03

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบจำนวนผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและความต้องการกำลังคน