การรายงานข้อมูล ทวิภาคี

รายงานส่วนกลาง

รายงาน EEC

ที่หมายเลขรายงานชื่อรายงานส่งออก/พิมพ์
1EEC_std_01ข้อมูลการจัดการเรียนระบบทวิภาคีภาคตะวันออก (8 จังหวัด)
2EEC_mou_01ข้อมูลการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีภาคตะวันออก (8 จังหวัด)
3EEC_std_01ข้อมูลการจัดการเรียนระบบทวิภาคีภาคตะวันออก (3 จังหวัด)
4EEC_business_01ข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 3 จังหวัด EEC
5EEC_training_01ข้อมูลสถานประกอบการ ครูฝึก และการออกฝึกงานฝึกอาชีพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 3 จังหวัด EEC
6EEC_business_03ข้อมูลการสถานศึกษาที่จัดการฝึกอาชีพรายสถานประกอบการ 8 จังหวัดภาคตะวันออก
7EEC_business_04ข้อมูลการสถานศึกษาที่จัดการฝึกอาชีพรายสถานประกอบการ 3 จังหวัด EEC
8EEC_business_05ข้อมูลการสถานศึกษาที่จัดการฝึกอาชีพรายสถานประกอบการจังหวัดระยอง