ขอความช่วยเหลือ

นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี Project Manager ประสานงานทีมงาน
นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ข้อมูลจากระบบ ศธ. ข้อมูลนักเรียน / ครู
นายสมิทธ์ สุขขี วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ระบบผู้ใช้งาน การเข้าใช้งาน การจัดการแผนการฝึก การฝึกอาชีพ
นายนพพล อินศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด การใช้งานระบบรายงาน ภาพรวมระบบ การใช้ระบบยื่นคำร้อง รับคำร้อง การบันทึกการฝึก 02-430-7527
นายพรชัย ตุ่นแก้ว วิทยาลัยพณิชยการบางนา การจัดการสถานประกอบการ ผู้ประสานงาน ครูฝึก การมอบหมายครูนิเทศก์ การออกนิเทศ 02-430-7612