ระบบงานทวิภาคี DVE-Data

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 638,479 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 513,684 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 124,795 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบจำนวนผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและความต้องการกำลังคน