การรายงานข้อมูล ทวิภาคี

ตัวเลือก

ปีการศึกษา


ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2567

ที่ ประเภทวิชา จำนวน
สถานประกอบการ
จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ฝึกงาน
จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ฝึกอาชีพ
รวม
(ฝึกงาน+ฝึกอาชีพ)
หมายเหตุ
1 อุตสาหกรรม 22,202 9,937 70,875 80,812
2 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 14,620 7,673 37,136 44,809
3 ศิลปกรรม 483 348 759 1,107
4 คหกรรม 1,785 605 4,495 5,100
5 เกษตรกรรม 601 339 2,307 2,646
6 ประมง 118 49 501 550
7 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2,317 172 6,381 6,553
8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 0 31 31
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,053 582 1,870 2,452
10 อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 531 19 1,538 1,557