ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,001 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 789 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 212 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 21.18

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น