ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 431 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 229 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 202 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 46.87

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น