ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,173 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,109 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 64 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 2.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น