ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 608 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 359 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 249 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 40.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น