ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,753 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,568 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 185 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น