ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 609 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 466 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 143 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.48

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น