ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,676 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,456 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 220 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น