ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,205 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,966 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 239 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.84

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น