ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 690 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 487 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 203 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 29.42

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น