ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,108 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 971 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 137 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.36

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น