ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 398 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 347 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 51 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.81

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น