ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,520 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,184 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 336 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น