ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,168 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,775 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 393 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.13

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น