ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,248 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 930 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 318 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 25.48

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น